If The Text doesn't display properly, CLICK HERE to Download Font                         Installation instruction

jktLFkku izh&ch-,M- izos'k ijh{kk&2015 gsrq vkWuykWbu vkosnu dh vkosnu dh vfUre frfFk 16 vizsy 2015 fu/kkZfjr gSA cuLFkyh fo|kihB fo'ofo|ky; ds fofHkUu ikB~;dzeksa esa izos'k dh vfUre frfFk 14 vizsy 2015 fu/kkZfjr gSA  exjkapy turk us Hkhe ds fo/kk;d gfjflag jkor dks ea=h cukus dh ekax mBkbZA jkor&jktiwr lHkk Hkou mn;iqj dh izFke eafty ij N% dejksa dk fuekZ.k dk;Z izkjEHk] jkor&jktiwr lekt ds cU/kqvksa ,oa cfguksa ls vuqjks/k gS fd d`i;k viuh vkfFkZd lg;ksx jkf'k v/;{k] jkor&jktiwr lekt lHkk mn;iqj ds uke ls jktLFkku cSad orZeku vkbZ-lh-vkbZ-lh-vkbZ- cSad] vf'ouh cktkj mn;iqj esa cpr [kkrk la[;k 693101300476 esa tek djokdj Qksu uEcj 9460830367 ij lwfpr djkosa rkfd mUgsa jlhn izsf"kr dh tk ldsA jktLFkku jkor&jktiwr egklHkk dh vksj ls izdkf'kr VsyhQksu Mk;jsDVjh fcdzh gsrq tkjh] ,d izfr dk ewY; 100 :i;s] [kjhnus gsrq vius fudVre lkekftd dk;ZdrkZvksa ls lEidZ djsaA mn;iqj 'kgj ,oa vkl&ikl ds {ks=ksa d`f"k Hkwfe ,oa vkoklh; :ikUrfjr Hkw[k.M [kjhnus gsrq lEidZ djsa & nsokfnR; ,UVjizkbZtst ,.M fcYMlZ] eksckbZy% 9414153399@9314431251] jktLFkku ljdkj ,oa Hkkjr ljdkj ls fuosnu gS fd jktLFkkuh Hkk"kk dks lafo/kku dh vkBoha vuqlwph esa 'kkfey dj laoS/kkfud Hkk"kk ds :i esa ekU;rk iznku djkosaA  C;koj dks ftyk cuokuk] exjkapy turk dh izeq[k ekaxA exjk&esjokM+k lsok laLFkku ds lnL; cusa] foLr`r tkudkjh gsrq osclkbV dk lwpuk iV~V ns[ksaA

Magra-Merwara Sewa Sansthan
Udaipur (Rajasthan) India
 
M- 9460727256 and 8890580386
E-mail : Chauhan_ns47@rediffmail.com

Last Updated on  March 26, 2015   

Visitor No.

DISCLAIMER  
t; vEcs ekWa 
lekpkj ifjp; tkfr;kWa dkSu&D;k oSokfgd lsok jkstxkj i;ZVu
{ks=h; exjk&esjokM+k jktiwr O;olk;h {kf=; & oj dsUnz nq/kkys'oj egknso
lkfgR; laLFkku czk„.k jktfufrK {kf=; & o/kq jkT; xksje igkM+
laLd`fr bfrgkl tSu lsuk czk„.k & oj Lok;r'kklh EkkaxVth
euksjatu jko yk[kulh jkor&jktiwr vkbZ , ,l czk„.k & o/kq lkoZtfud rkjkx<+
LokLF; O;fDrRo pkSgku vkj , ,l tSu & oj jktyksdlsok  VkWMx<+
 vkoklh; Hkw[k.M ;ks)k iWokj fpfdRld tSu & o/kq izos'k ijh{kk jkoyh vHk;kj.k
daVkfy;k Lora=rk lsukuh xgyksr vfHk;Urk  vU; & oj izfr;ksxh ijh{kk xkSjh /kke
 fdlku y{ehdqekjhth HkkVh f'k{kd vU; & o/kq jsyos fnosj&Nkiyh
Help lnL; jkBkSM+ ,MoksdsV  lkewfgd fookg U;k;ky;  vdyiqjh /kw.kh
 cky izfrHkk estj lkgc esgjkor@dkBkr fons'k lsok  J)katfy vk'kkiqjk eSjhuVsd xq:}kjk lkj.k
bUVjusV lqfo/kk 'kqHkkjEHk  dMsoky (gkM+k)  oscekLVj  izksiVhZ fo'ofo|ky; vklu ftysyko
 ekxZn'kZu 'kqHkkjEHk QksVks thou ifjp;  ekynso iaokj  egklHkk f'k{kk&fons'k nsoh&nsork
;qok izfrHkk egklHkk pquko Mk;jsDVjh egklHkk lEesyu Invest in Estate vgenkckn dUoVsZM IYkkWV~l

  exjkaoy esa vksyko`f"V ls Qlyksa] dPps edkuksa ,oa eosf'k;ksa dh gkfu] ljdkj ls enn dh vihy

                                             © 2004 exjk&esjokM+k lsok laLFkku] mn;iqj

Website designed & developed by : Narayan Singh Chauhan, Udaipur

Contact Us :  info@webmagra.org  
Powered by : web 'n' Soft Technologies